Jak AI pozwala sprawnie weryfikować poprawność wniosków o dofinansowanie

System, przy którym pracowaliśmy, to nowoczesny system do obsługi sal operacyjnych. Został stworzony w celu usprawnienia pracy, poprawy ergonomii i zwiększenia bezpieczeństwa na bloku operacyjnym. Zapewnia integrację sprzętu medycznego i niemedycznego oraz zaawansowane funkcje zarządzania obrazem.

O czym dyskutuje się w kontekście AI w e-zdrowiu, czyli podsumowanie konferencji AI & MEDTECH CEE

11 czerwca uczestniczyliśmy w

Jak chmura pozwoliła przyspieszyć działanie aplikacji do weryfikacji plików JPK VAT

Dla dostawcy innowacyjnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem podatkowym wdrożyliśmy platformę automatycznie analizującą pliki JPK VAT. Platforma wykrywa błędy bez ingerencji w system księgowy i chroni poufne dane. Algorytmy umożliwiają szybkie korekty przed wysyłką plików do Ministerstwa Finansów, a użytkownicy otrzymują jasne komunikaty o nieprawidłowościach.

Ważny krok milowy w procesie komercjalizacji narzędzia Cyrima

Jednym z kanałów sprzedaży Cyrimy, narzędzia do zabezpieczenia procesów wytwórczych opracowanego przez SEDIVIO, jest marketplace Jira należący do globalnego gracza – firmy Atlassian. Nasz system z obszaru cyberbezpieczeństwa przeszedł właśnie proces weryfikacji i zakwalifikował się do sprzedaży na tej platformie. To kolejny krok milowy na drodze do komercjalizacji narzędzia – istotny, bo Jira jest standardem w wielu branżach i na co dzień korzysta z niej wielu potencjalnych klientów naszego rozwiązania.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. – EBI 13/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1. Załączniki:1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.2/ Projekty uchwał na ZWZ.3/ Wzór formularza […]

Wyjątkowy raport roczny SEDIVIO SA za 2023 rok

Jest już dostępny raport roczny i sprawozdanie Zarządu SEDIVIO SA za miniony rok. Tym razem do jego opracowania sięgnęliśmy po generatywną sztuczną inteligencję. Pozwoliła ona nie tylko na efektywną analizę danych finansowych, lecz także na zmianę formy prezentowania kluczowych informacji – tak, by były one bardziej przyjazne dla czytelnika. A te są bardzo optymistyczne i pokazują istotne wzrosty.

Raport roczny Spółki za 2023 rok – EBI 12/2024

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023. Załączniki:1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok;2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok;4. Raport Roczny za 2023 r. Podstawa prawna§5 […]

Korekta raportu okresowego rocznego za 2022 rok – EBI 11/2024

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego rocznego za 2022 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 6/2023 w dniu 25 maja 2023 roku, poprzez podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Concept Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2022 r. do […]

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2024 r. – EBI 10/2024

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 27 maja 2024 r Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia następujących uchwał:1) uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;2) uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia […]