Raport roczny Spółki za 2023 rok – EBI 12/2024

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023.

Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok;
4. Raport Roczny za 2023 r.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu