Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2024 r. – EBI 10/2024

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 27 maja 2024 r

Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia następujących uchwał:
1) uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
2) uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu