Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych w SEDIVIO

Poniżej prezentujemy informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.sedivio.com („Witryna”).

Zasady ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany poniżej jest SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa nr 47, kod 01-059, Warszawa, KRS: 0000480272 lub spółka zależna od SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Concept Masters sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa, nr 47, lok. 23, 01-059 Warszawa, KRS: 0000856343, która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym się kontaktowano (dalej zwana: „SEDIVIO” lub „my”).

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez Ciebie lub odpowiedzieć na podjętą próbę kontaktu, możemy uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Wykorzystujemy te dane, żeby się z Tobą kontaktować.

Dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy czy zajmowane stanowisko są przez nas gromadzone i przetwarzane również jeżeli zdecydujesz się na dobrowolne wypełnienie udostępnianych przez nas ankiet i formularzy.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przypisany Ci adres IP jest rejestrowany w sposób automatyczny, by następnie zostać wykorzystywanym do pomiaru schematów poruszania się w obrębie strony oraz statystyk. Adresy IP nie są przechowywany na poziomie indywidualnym.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom – podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych w celu realizacji naszych celów.

Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 • spółkom z Grupy SEDIVIO;
 • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Niektórzy z naszych podwykonawców mogą przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Z uwagi na korzystanie przez nas z usług m.in. Google Analytics, Facebook, LinkedIn, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza EOG, w tym do USA. Informujemy, że powyższe podmioty są związane standardowymi klauzulami umownymi (klauzule modelu UE dotyczące przekazywania danych osobowych między Administratorem danych podmiotami przetwarzającymi). Zachęcamy do zapoznania się z zabezpieczeniami ochrony danych stosowanymi przez wskazane wyżej podmioty.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej oraz zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi poniżej.

Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. Jeśli podstawę przetwarzania danych stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Twoje dane są przechowywane przez Administratora do czasu jej rozwiązania.

Udostępnione Administratorowi dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu lub w inny sposób zaangażowanych w realizację umowy w imieniu klienta lub kontrahenta Administratora danych są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

Czas przechowywania danych może zostać przedłużony jeśli przetwarzanie Twoich danych okaże się niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony Administratora danych przez roszczeniami.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.

Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Cele, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; podstawa prawna: w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania i prowadzenie dalszej korespondencji wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest archiwizacja korespondencji z Tobą, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uzyskać odpowiedź na pytanie i nawiązać z nami kontakt;

 2. analiza odpowiedzi/wyników ankiety (jeśli zdecydujesz się na dobrowolny udział w ankiecie) oraz ulepszanie naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki; podstawa prawna: w przypadku udziału w ankiecie wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu a my przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest wykorzystywanie wyników analizy odpowiedzi/wyników ankiety do celów przewidzianych w ankiecie, w której wziąłeś/wzięłaś udział, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w ankiecie;

 3. zarządzanie zapisami na wydarzenia i wydarzenia online; podstawa prawna: w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu wskazanym powyżej a my przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest sprawne zarządzanie zapisami na wydarzenia i wydarzenia online, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na wydarzenia i wydarzenia online;

 4. ulepszanie i optymalizacja strony internetowej, także w zakresie anonimizacji danych osobowych w celu prowadzenia zbiorczych analiz danych dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej, w tym: analizy liczby wyświetleń, przepływu ruchu, stosowania funkcji wyszukiwania; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes SEDIVIO polegający na ulepszaniu naszej strony i jakości świadczonych usług, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki cookies”;

 5. świadczenie usług, prowadzenie korespondencji, zawarcie lub wykonanie umowy; podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawieraniu lub wykonywaniu umów, spełnienia obowiązków prawnych lub prowadzeniu korespondencji biznesowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w przypadku zawarcia z nami umowy, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas, m. in. w zakresie wystawienia faktury i jej przechowywania, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, prowadzenia korespondencji, zawarcia lub wykonanie umowy;


Na podstawie odrębnych zgód, o ile zostaną one udzielone, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym drogą mailową i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku wyrażona zgoda.

Przetwarzanie danych osobowych w bieżących kontaktach biznesowych

W ramach zawierania umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administratorowi danych mogą zostać udostępnione dane osobowe pracowników lub współpracowników klientów lub kontrahentów Administratora danych, lub innych osób wyznaczonych do kontaktu w związku z realizacją umowy z klientem lub kontrahentem Administratora danych. Zakres pozyskanych danych osobowych jest ograniczony do stopnia niezbędnego do realizacji umowy, które obejmują:

 • dane identyfikacyjne (m. in. imiona i nazwisko);
 • służbowe dane kontaktowe (m. in. adres e-mail, numer telefonu);
 • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje);
 • inne dane ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

W przypadku braku podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione przez:

 • podmiot, w imieniu którego działasz lub
 • podmiot, który przekazał Twoje dane osobowe, jako niezbędne do utrzymywania kontaktów służbowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem;
 • podmiot, który przekazał Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy z Administratorem danych.

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje w szczególności: prawidłową i efektywną realizację i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową, a także prowadzenie wewnętrznych analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Administrator danych w celu tworzenia bazy swoich kontaktów biznesowych, na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych, zbiera także dane osób, mogących stanowić ważne kontakty biznesowe np. w wyniku udostępnionych mu wizytówek.

Profile Administratora na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Administrator danych prowadzi profile na portalach społecznościowych takich jak Facebook i LinkedIn. W związku z pozostawianiem przez użytkowników tych portali komentarzy lub innych przejawów aktywności, Administrator danych przetwarza dane osobowe tych osób. Cel przetwarzania tych danych jest oparty na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych polegającym na umożliwieniu aktywności użytkownikom tych portali na profilu Administratora danych, efektywnym prowadzeniu tego profilu przez Administratora danych, prowadzeniu działań statystycznych i analitycznych, oraz w razie zaistnienia takiej koniczności – celu polegającym na dochodzeniu lub obroną przed roszczeniami.

Pliki cookies

Aby ułatwić korzystanie z Witryny, a także by móc ją optymalizować i poprawiać jakość korzystania z naszych witryn, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzin na stronie. Pliki cookies ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie urządzenia podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, możliwe jest takie skonfigurowanie swojej przeglądarki, żeby powiadamiała Cię o otrzymaniu każdego pliku cookie.

W czasie pierwszej wizyty na Witrynie, masz możliwość zapoznania się z informacją na temat stosowania plików cookies.

Jeżeli w ogóle nie wyrażasz zgody na otrzymywanie plików cookie, proszę ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże może to ograniczyć prawidłowe wyświetlanie pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność naszej Witryny.

Wykorzystujemy na naszej stronie wskazane poniżej pliki cookies.

Podstawowe pliki cookies

__cfduid

Używany przez sieć partnerską Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu internetowego. Wygasa po 29 dniach.

ssupp.vid

Niezbędny do działania funkcji chatboxa serwisu. Wygasa po 6 miesiącach.

pll_language

Służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego. Odpowiednio ustawia język na stronie internetowej. Wygasa po roku.

ssupp.visits

Identyfikuje ostatnią otwartą stronę przez odwiedzającego. Jest używany, aby zwiększyć funkcjonalność chatboxa. Wygasa po 6 miesiącach.

ssupp_42e96a583ad420d4a6e36c4-a267386edc4776c19

Niesklasyfikowany, trwały.

XSRF-TOKEN

Używany w celach bezpieczeństwa. Wygasa po zakończonej sesji.

hs

Używany w celach bezpieczeństwa. Wygasa po zakończonej sesji.

svSession

Używany w związku z logowaniem. Wygasa po zakończonej sesji.

SSR-caching

Używany do wskazania systemu na podstawie którego strona została wyrenderowana. Wygasa po minucie.

_wixCIDX

Używane do monitorowania i usuwania błędów systemu. Wygasa po trzech miesiącach.

_wix_browser_sess

Używane do monitorowania i usuwania błędów systemu. Wygasa po zakończonej sesji.

consent-policy

Używany do zarządzania bannerem informującym o plikach cookies. Wygasa po 12 miesiącach.

smSession

Używany do identyfikowania zalogowanych na stronie użytkowników. Wygasa po zakończonej sesji.

TS*

Używany w celach bezpieczeństwa. Wygasa po zakończonej sesji.

bSession

Używany do monitorowania efektywności systemu. Wygasa po 30 minutach.

fedops.logger.sessionId

Używany do monitorowania stabilności/efektywności systemu. Wygasa po 12 miesiącach.

wixLanguage

Używany do zapisywania preferencji użytkownika dotyczących wersji językowej strony. Wygasa po 12 miesiącach. Ten plik cookie ma znaczenie funkcjonalne, w przeciwieństwie do wymienionych powyżej, których znaczenie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies osób trzecich

Dodatkowo, wykorzystujemy na naszej stronie internetowej również pliki cookies generowane przez produkty i usługi osób trzecich wykorzystywane w witrynie. Ich lista znajduje się poniżej.

Google Analytics

SEDIVIO wykorzystuje Google Analytics do analizy statystyk stron internetowych. Narzędzie to przechowuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dane gromadzone przez Google Analytics są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą stronę oraz sposobu, w jaki sposób z niej korzystają. Korzystanie z narzędzia Google Analytics znajduje oparcie w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Witryny.

W związku z faktem, że dostawca narzędzia Google Analytics, tj. Google LLC posiada infrastrukturę (serwery) na terenie USA, a więc istnieje możliwość, że dane zbierane za pośrednictwem tego narzędzia trafią poza obszar EOG, Google LLC korzysta z mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.

Aby uniemożliwić rejestrowanie zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Witryny przez Google, możliwe jest pobranie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który jest dostępny do pobrania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zasady przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

__utma 
Stały plik cookie wykorzystywany do ustalania liczby poszczególnych odwiedzających stronę. Przechowuje on informacje dotyczące liczby wizyt, czasu pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty oraz kiedy rozpoczęła się bieżąca wizyta, jak również dotyczące czasu ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre z informacji są aktualizowane przy każdej odsłonie strony. Wygasa po dwóch latach od dodania lub ostatniej aktualizacji.

__utmb
Plik cookie sesyjny wykorzystywany do ustalania liczby odwiedzin na stronie. Przechowuje on unikalny numer, informacje dotyczące liczby zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty i czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są uaktualniane przy każdej odsłonie. Wygasa po trzydziestu minutach od dodania lub ostatniej aktualizacji.

__utmc
Plik cookie sesyjny wykorzystywany razem z plikiem __utmb w celu ustalenia, czy ma miejsce nowa wizyta na stronie (30 minut braku aktywności liczone przez Google Analytics jest jako nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.

__utmz
Stały plik cookie wykorzystywany do pomiaru źródeł ruchu na stronie oraz nawigacji na stronie (na przykład, jakiej wyszukiwarki użyto, żeby uzyskać dostęp do strony). Zachowuje unikalny numer, informacje dotyczące czasu przekierowania ze źródła ruchu, licznik źródeł ruchu oraz nazwę/rodzaj źródła ruchu, hasła wyszukiwania z zewnętrznych wyszukiwarek. Wygasa po upływie sześciu miesięcy od dodania lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google znajduje się w tym miejscu: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/.

Narzędzia społecznościowe
Facebook

Na wybranych stronach wykorzystujemy społecznościową wtyczkę od Facebooka.

Jeżeli odwiedzasz stronę z zainstalowaną wtyczką Facebooka, tworzone jest połączenie do serwera Facebook, co pozwala wtyczce na przesyłanie informacji do przeglądarki. W ten sposób na serwer Facebook wysyłane są informacje dotyczące m.in. tego, które z naszych zakładek odwiedziłeś/odwiedziłaś. Ponadto, jeżeli jesteś zalogowana/-y do Facebooka, informacja ta zostanie dodana do Twojego konta na portalu Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie od Facebooka można znaleźć w tym miejscu: https://www.facebook.com/help/cookies.

Zasady i cele przetwarzania danych przez Facebook zostały umieszczone w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

LinkedIn

Podobnie jak w przypadku Facebooka, na niektórych naszych stronach wykorzystujemy wtyczkę społecznościową od LinkedIna. Jeśli odwiedzasz taką stronę, również powstaje połączenie z serwerem LinkedIn, co pozwala na przesyłanie informacji do przeglądarki dotyczące m.in. sposobu korzystania z naszej witryny. Informacja ta może także zostać dodana do Twojego konta na LinkedInie, o ile podczas korzystania z naszej strony jest jesteś zalogowana/-y do portalu LinkedIn.

Więcej informacji na temat plików cookie od LinkedIna można znaleźć w tym miejscu:  https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zasady i cele przetwarzania danych przez LinkedIn zostały umieszczone w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Strona wyświetla filmy z kanału YouTube należącego do SEDIVIO. Filmy są wyświetlane z wykorzystaniem odtwarzacza filmów YouTube, a pliki cookie są używane w trakcie wyświetlania filmów.

Pliki cookie YouTube, domena: youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE
Stały plik cookie wykorzystywany, jeżeli użytkownik jest już zalogowany do profilu YouTube i „polubi” zamieszczony film. Jest również wykorzystywany do określenia dostępnej przepustowości w celu optymalizacji jakości filmu oraz prowadzenia rejestru liczby wyświetleń. Wygasa po dziewięciu miesiącach.

PREF
Stały plik cookie, który może być przechowywany, jeżeli użytkownik kliknie na przycisk „udostępnij” w odniesieniu do zamieszczonego filmu z YouTube. YouTube wykorzystuje ten plik cookie w celu zachowania ustawień z poprzednich sesji YouTube, podczas których użytkownik przeglądał zamieszczone filmy. Wygasa po dziesięciu latach.

use_hitbox
Sesyjny plik cookie wykorzystywany do obliczania, ilu odwiedzających obejrzało film. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie od YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/.

Dziennikarze i przedstawiciele mediów

Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy i przedstawicieli mediów w celu realizacji komunikacji z mediami, a w szczególności: przesyłania materiałów prasowych, zaproszeń na konferencje prasowe i wydarzenia dla mediów oraz podejmowania kontaktu telefonicznego, a także w celu śledzenia aktywności odbiorców kierowanej korespondencji (prawnie uzasadniony interes Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f).

Dane osobowe, o których mowa, pozyskane zostały bezpośrednio od dziennikarza lub przedstawiciela mediów lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych oraz innych informacji mających charakter powszechny. Dane te obejmują podstawowe dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, służbowe dane kontaktowe (m. in. adres e-mail, numer telefonu), dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje).

Bezpieczeństwo danych

Zachowujemy wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii, ograniczenia dostępu, itd.). Zapewniamy, że nasi pracownicy mają dostęp do danych osobowych tylko w sytuacjach, kiedy zaistnieje ścisła potrzeba i tylko w niezbędnym zakresie. Podjęliśmy także działania, aby nasi podwykonawcy dawali gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa w przypadku przetwarzania danych na nasze zlecenie.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i jak z nich skorzystać

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona – przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznasz, że Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępowe są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.
Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinnaś/powinieneś wskazać na szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie praw i wolności lub też że Twoje dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Przysługuje Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi uprawnieniami.

Zasady zgłaszania żądań związanych z realizacją uprawnień

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: office@sedivio.com lub korespondencyjnie na adres Inspektor Ochrony Danych SEDIVIO, ul. Okopowa nr 47, 01-059 Warszawa.

Wniosek dotyczący realizacji przez SEDIVIO przysługujących Ci praw należy złożyć w formie mailowej, pisząc wiadomość na adres e-mail: office@sedivio.com lub korespondencyjnie na adres ul. Okopowa nr 47, 01-059 Warszawa.

Jeżeli posiadasz pytania odnośnie do niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem office@sedivio.com

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Zmiany Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu i uaktualniania niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania zapisów zawartych w dokumencie do naszych działań i sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 14 września 2020 r.