Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. – EBI 13/2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Jania Spółka partnerska 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18 lok.1.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2/ Projekty uchwał na ZWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa.
4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
6/ Klauzula informacyjna.
7/ Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu