Korekta raportu okresowego rocznego za 2022 rok – EBI 11/2024

 Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego rocznego za 2022 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 6/2023 w dniu 25 maja 2023 roku, poprzez podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Concept Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w pozycjach:

Bilansu :
(B. Aktywa obrotowe, II Należności krótkoterminowe)
 II. 1. Należności od jednostek powiązanych – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)
 II. 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)
 II. 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 25 830,00 zł)
 II. 3 Należności od pozostałych jednostek: prawidłowa wartość –109 625,20 zł (poprzednio: 83 795,20 zł)
 II. 3 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty – prawidłowa wartość: 106 641,00 zł (poprzednio: 80 811,00 zł)
 II. 3 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy – prawidłowa wartość: 106 641,00 zł (poprzednio: 80 811,00 zł)

(B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, III. Zobowiązania krótkoterminowe)
 1. Wobec jednostek powiązanych – prawidłowa wartość – 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)
 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)
 1. Wobec jednostek powiązanych b) inne – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 15 154,11 zł)
 3. Wobec pozostałych jednostek – prawidłowa wartość: 73 325,77 zł (poprzednio: 58 171,66 zł)
 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki – prawidłowa wartość: 15 154,11 zł (poprzednio: 0,00 zł)

Rachunku zysków i strat
(H. Koszty finansowe)
 I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych – prawidłowa wartość: 0,00 zł (poprzednio: 521,26 zł)

Pozostała treść raportu rocznego za 2022 rok, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
1) pełną treść skorygowanego raportu rocznego za 2022 rok
2) sprawozdanie finansowe za 2022 rok
3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
4) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu