Optymalne kosztowo, szybko dostępne usługi, cyberbezpieczeństwa z najwyższym poziomem ochrony i zaufania ze strony klientów.

Nasze usługi są optymalizowane kosztowo, co pozwala klientom na efektywne zarządzanie budżetem. Struktura organizacyjna SEDIVO oraz nasze doświadczenie umożliwiają szybki dostęp do oferowanych usług. Wszystkie realizacje są wykonywane z naciskiem na integralność i poufność danych, zapewniając najwyższy poziom ochrony i zaufania.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Wspieramy Cię w ochronie krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem, nadużyciem, ujawnieniem, modyfikacją, kradzieżą lub zniszczeniem. Wszystko to przy zapewnianiu ich poufności, integralności i dostępności.

Poniżej szczegółowe usługi w tym zakresie.

W SEDIVIO projektowanie strategii bezpieczeństwa polega na opracowaniu kompleksowego planu działań mającego na celu ochronę zasobów informacyjnych organizacji przed cyberzagrożeniami. Nasza strategia bezpieczeństwa stanowi fundament dla wszystkich działań związanych z ochroną danych, zapewniając, że wdrażane kroki są spójne i skoncentrowane na najważniejszych obszarach ryzyka. Obejmuje ona określenie celów bezpieczeństwa, identyfikację kluczowych zasobów, analizę ryzyka oraz wybór odpowiednich środków ochrony.

W SEDIVIO dokładnie określamy cele bezpieczeństwa naszych klientów, aby zapewnić integralność i poufność danych. Identyfikujemy kluczowe zasoby informacyjne, które wymagają szczególnej ochrony, oraz przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i słabe punkty w naszych systemach. Na podstawie wyników analizy ryzyka, dobieramy odpowiednie środki ochrony, zgodne z naszymi wysoko określonymi wewnętrznymi procesami bezpieczeństwa informacji i implementujemy je w oparciu o optymalny budżet klienta. 

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Przeprowadzamy analizę mającą na celu sprawdzenie, czy działania firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Tego rodzaju ocena jest kluczowa dla uniknięcia sankcji prawnych, utrzymania zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także zapewnienia, że firma odpowiednio zarządza ryzykiem prawnym i operacyjnym związanym z ochroną danych.

Projektowanie strategii bezpieczeństwa

W SEDIVIO projektowanie strategii bezpieczeństwa polega na opracowaniu kompleksowego planu działań mającego na celu ochronę zasobów informacyjnych organizacji przed cyberzagrożeniami. Nasza strategia bezpieczeństwa stanowi fundament dla wszystkich działań związanych z ochroną danych, zapewniając, że wdrażane kroki są spójne i skoncentrowane na najważniejszych obszarach ryzyka. Obejmuje ona określenie celów bezpieczeństwa, identyfikację kluczowych zasobów, analizę ryzyka oraz wybór odpowiednich środków ochrony.

W SEDIVIO dokładnie określamy cele bezpieczeństwa naszych klientów, aby zapewnić integralność i poufność danych. Identyfikujemy kluczowe zasoby informacyjne, które wymagają szczególnej ochrony, oraz przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i słabe punkty w naszych systemach. Na podstawie wyników analizy ryzyka, dobieramy odpowiednie środki ochrony, zgodne z naszymi wysoko określonymi wewnętrznymi procesami bezpieczeństwa informacji i implementujemy je w oparciu o optymalny budżet klienta. 

Projektowanie modeli operacyjnych i procesów bezpieczeństwa

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Ocena dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Ocena zgodności regulacyjnej

Przeprowadzamy analizę mającą na celu sprawdzenie, czy działania firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Tego rodzaju ocena jest kluczowa dla uniknięcia sankcji prawnych, utrzymania zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także zapewnienia, że firma odpowiednio zarządza ryzykiem prawnym i operacyjnym związanym z ochroną danych.

Zabezpieczenie procesów wytwórczych

Wdrożenia systemu Cyrima w organizacji

Procesy wytwórcze zabezpieczamy w oparciu o autorskie narzędzie Cyrima. Adresuje ono rosnący problem związany z zabezpieczaniem projektów i zmian procesowanych przez średnie i duże organizacje – szczególnie te działające na rynkach regulowanych.

Odtwórz wideo

Architektura bezpieczeństwa

Projektowanie architektury bezpieczeństwa dla środowisk lokalnych i chmurowych

Projektowanie architektury bezpieczeństwa koncentruje się na zapewnieniu skutecznej ochrony infrastruktury IT oraz danych przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Usługi w ramach tej podkategorii mają na celu zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które skupiają się głównie na warstwie systemowo narzędziowej.

Co więcej obejmują one również doradztwo w doborze adekwatnych dla potrzeb klienta narzędzi i rozwiązań technologicznych do zapewnienia optymalnej ochrony, a także wdrożenie i konfiguracja systemów bezpieczeństwa zgodnych z możliwościami budżetowymi klienta. 

W 2023 roku adopcja rozwiązań chmurowych w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 55,7%, co oznacza, że po raz pierwszy wynik Polski jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 45,2%. Ostatnie 5 lat były dla Polski czasem aktywnego wdrażania technologii chmurowych w przedsiębiorstwach, co świadczy o znaczącym wzroście zainteresowania i zaufania do chmury jako platformy dla usług cyfrowych.

źródło: Eurostat

Wdrożenia i konfiguracja systemów bezpieczeństwa

Wdrażamy procesy i narzędzia, które pozwolą skutecznie chronić firmowe zasoby IT przed zagrożeniami. Proces ten obejmuje integrację różnych technologii bezpieczeństwa, monitorowanie zdarzeń oraz kontrolowanie dostępu do danych, zapewniając kompleksową ochronę przed cyberatakami i utratą danych.

Integracja i analiza danych o zdarzeniach bezpieczeństwa z różnych źródeł. SIEM zapewnia widoczność wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na incydenty.

Systemy IPS i IDS monitorują ruch sieciowy w poszukiwaniu podejrzanych działalności i ataków. IPS może automatycznie blokować ataki, podczas gdy IDS ostrzega o potencjalnych zagrożeniach. Ich wdrożenie oznacza wzmocnienie obrony przed cyberatakami.

Zarządzanie tożsamością i dostępem polega na kontrolowaniu dostępu użytkowników do zasobów IT. IAM jest kluczowe dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych i zasobów.

Systemy DLP zapobiegają utracie lub kradzieży danych firmowych. Implementacja DLP oznacza ochronę przed wyciekiem danych, co jest szczególnie ważne w kontekście zgodności z przepisami o ochronie danych i utrzymania zaufania klientów.

SIEM (Security Information and Event Management)

Integracja i analiza danych o zdarzeniach bezpieczeństwa z różnych źródeł. SIEM zapewnia widoczność wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na incydenty.

IPS (Intrusion Prevention System) / IDS (Intrusion Detection System)

Systemy IPS i IDS monitorują ruch sieciowy w poszukiwaniu podejrzanych działalności i ataków. IPS może automatycznie blokować ataki, podczas gdy IDS ostrzega o potencjalnych zagrożeniach. Ich wdrożenie oznacza wzmocnienie obrony przed cyberatakami.

IAM (Identity and Access Management)

Zarządzanie tożsamością i dostępem polega na kontrolowaniu dostępu użytkowników do zasobów IT. IAM jest kluczowe dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych i zasobów.

DLP (Data Loss Prevention)

Systemy DLP zapobiegają utracie lub kradzieży danych firmowych. Implementacja DLP oznacza ochronę przed wyciekiem danych, co jest szczególnie ważne w kontekście zgodności z przepisami o ochronie danych i utrzymania zaufania klientów.

Testy bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT

Wsparcie na etapie testów w procesie tworzenia oprogramowania

Testy bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT pozwalają zidentyfikować i eliminować słabe punkty, zanim zostaną one wykorzystane przez cyberprzestępców. Pomagają one zapewnić, że systemy i infrastruktura IT są odporne na ataki, co minimalizuje ryzyko naruszenia danych, utraty usług i innych incydentów bezpieczeństwa.

(Static Application Security Testing) pozwalają przeskanować kod źródłowy aplikacji w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach znajdujących się w samym kodzie. SAST pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby przez naprawienie problemów przed wdrożeniem aplikacji. To proaktywne podejście poprawia poziom bezpieczeństwa biznesu i zmniejsza ryzyko naruszeń.

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Testy statyczne ang. SAST

(Static Application Security Testing) pozwalają przeskanować kod źródłowy aplikacji w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach znajdujących się w samym kodzie. SAST pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby przez naprawienie problemów przed wdrożeniem aplikacji. To proaktywne podejście poprawia poziom bezpieczeństwa biznesu i zmniejsza ryzyko naruszeń.

Testy dynamiczne ang. DAST

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Testy penetracyjne

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Napisz do nas!

Jeśli masz pytania, odezwij się do nas.
Odpowiemy możliwie szybko!

Bolesław Michalski

Business developement

SEDIVIO SA

ul. Okopowa 47/23

01-059 Warszawa

Napisz do nas!

Jeśli masz pytania, odezwij się do nas. Odpowiemy możliwie szybko!

    Polityka Prywatności

    Kliknij tutaj w celu zapoznania się z polityką prywatności Sedivio SA.