Cost-optimized, rapidly accessible services, top-tier cybersecurity, and unwavering client trust

Our services are cost-optimized, enabling clients to manage their budgets effectively. The organizational structure of SEDIVIO and our extensive experience ensure quick access to the services we offer. All implementations prioritize data integrity and confidentiality, providing the highest level of protection and fostering client trust.

Information security management

We help protect your critical data from unauthorized access, abuse, disclosure, modification, theft, and destruction, ensuring confidentiality, integrity, and availability. 

Below are our detailed services in this area.

W SEDIVIO projektowanie strategii bezpieczeństwa polega na opracowaniu kompleksowego planu działań mającego na celu ochronę zasobów informacyjnych organizacji przed cyberzagrożeniami. Nasza strategia bezpieczeństwa stanowi fundament dla wszystkich działań związanych z ochroną danych, zapewniając, że wdrażane kroki są spójne i skoncentrowane na najważniejszych obszarach ryzyka. Obejmuje ona określenie celów bezpieczeństwa, identyfikację kluczowych zasobów, analizę ryzyka oraz wybór odpowiednich środków ochrony.

W SEDIVIO dokładnie określamy cele bezpieczeństwa naszych klientów, aby zapewnić integralność i poufność danych. Identyfikujemy kluczowe zasoby informacyjne, które wymagają szczególnej ochrony, oraz przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i słabe punkty w naszych systemach. Na podstawie wyników analizy ryzyka, dobieramy odpowiednie środki ochrony, zgodne z naszymi wysoko określonymi wewnętrznymi procesami bezpieczeństwa informacji i implementujemy je w oparciu o optymalny budżet klienta. 

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Przeprowadzamy analizę mającą na celu sprawdzenie, czy działania firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Tego rodzaju ocena jest kluczowa dla uniknięcia sankcji prawnych, utrzymania zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także zapewnienia, że firma odpowiednio zarządza ryzykiem prawnym i operacyjnym związanym z ochroną danych.

Security strategy design

At SEDIVIO, security strategy design involves developing a comprehensive action plan to protect an organization’s information assets from cyber threats. Our security strategy forms the foundation for all data protection activities, ensuring that the implemented steps are consistent and focused on the most critical risk areas. This process includes defining security objectives, identifying key assets, conducting risk analysis, and selecting appropriate protective measures.

We precisely define our clients’ security objectives to ensure data integrity and confidentiality. We identify key information assets that require special protection and conduct a detailed risk analysis to pinpoint potential threats and vulnerabilities. Based on the results of this analysis, we select appropriate protective measures aligned with our rigorous internal information security processes and implement them according to the client’s optimal budget.

Designing operational models and security processes

Designing security operational models involves creating organizational structures and procedures for the effective daily management of information security. A well-designed operational model ensures that security-related activities are conducted systematically and in accordance with best practices, significantly enhancing the organization’s resilience to security incidents.

Assessment of operational security maturity

We conduct an assessment of operational security maturity to understand the development stage of security processes and practices within the organization. This assessment provides feedback on the effectiveness of current activities and identifies areas needing improvement or further development, enabling targeted investments in security.

Regulatory compliance assessment

We conduct an analysis to verify whether the company’s activities comply with applicable legal regulations and data security standards. This assessment is crucial for avoiding legal sanctions, maintaining the trust of customers and business partners, and ensuring the company appropriately manages legal and operational risks related to data protection.

Securing manufacturing processes

Implementation of the Cyrima system in the organization

We secure manufacturing processes using our proprietary Cyrima tool, which addresses the increasing challenge of safeguarding projects and changes managed by medium and large organizations, particularly those operating in regulated markets.

Play Video

Security architecture designing

Security Architecture for on-premise and cloud environments

Designing security architecture focuses on ensuring effective protection of IT infrastructure and data from external and internal threats.

Services in this subcategory aim to design and implement comprehensive security solutions, primarily focusing on the system and tool layer.

Additionally, they include consulting on the selection of tools and technological solutions suitable for the client’s needs to ensure optimal protection, as well as the implementation and configuration of security systems aligned with the client’s budget capabilities.

In 2023, the adoption of cloud solutions in Poland reached a record level of 55.7%, surpassing the European Union average of 45.2% for the first time. The past five years have seen active implementation of cloud technologies in Polish enterprises, reflecting a significant increase in interest and trust in the cloud as a platform for digital services

Source: Eurostat

Security systems implementation and configuration

We implement processes and tools that effectively protect corporate IT resources from threats. This includes integrating various security technologies, event monitoring, and data access control to provide comprehensive protection against cyberattacks and data loss.

Integracja i analiza danych o zdarzeniach bezpieczeństwa z różnych źródeł. SIEM zapewnia widoczność wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na incydenty.

Systemy IPS i IDS monitorują ruch sieciowy w poszukiwaniu podejrzanych działalności i ataków. IPS może automatycznie blokować ataki, podczas gdy IDS ostrzega o potencjalnych zagrożeniach. Ich wdrożenie oznacza wzmocnienie obrony przed cyberatakami.

Zarządzanie tożsamością i dostępem polega na kontrolowaniu dostępu użytkowników do zasobów IT. IAM jest kluczowe dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do wrażliwych danych i zasobów.

Systemy DLP zapobiegają utracie lub kradzieży danych firmowych. Implementacja DLP oznacza ochronę przed wyciekiem danych, co jest szczególnie ważne w kontekście zgodności z przepisami o ochronie danych i utrzymania zaufania klientów.

SIEM (Security Information and Event Management)

Integration and analysis of security event data from various sources. SIEM provides real-time visibility of all security events, allowing for quick incident response.

IPS (Intrusion Prevention System) / IDS (Intrusion Detection System)

IPS and IDS systems monitor network traffic for suspicious activities and attacks. IPS can automatically block attacks, while IDS alerts about potential threats. Their implementation strengthens defense against cyberattacks.

IAM (Identity and Access Management)

Identity and access management involves controlling user access to IT resources. IAM is crucial for protecting against unauthorized access, ensuring that only authorized individuals can access sensitive data and resources.

DLP (Data Loss Prevention)

DLP systems prevent the loss or theft of corporate data. Implementing DLP protects against data leaks, which is especially important for regulatory compliance and maintaining customer trust.

Security testing of IT systems and infrastructure

Support at the testing stage in the software development process

Security testing of IT systems and infrastructure allows for the identification and elimination of vulnerabilities before they can be exploited by cybercriminals. These tests ensure that IT systems and infrastructure are resilient to attacks, minimizing the risk of data breaches, service disruptions, and other security incidents.

(Static Application Security Testing) pozwalają przeskanować kod źródłowy aplikacji w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach znajdujących się w samym kodzie. SAST pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby przez naprawienie problemów przed wdrożeniem aplikacji. To proaktywne podejście poprawia poziom bezpieczeństwa biznesu i zmniejsza ryzyko naruszeń.

Projektowanie modeli operacyjnych bezpieczeństwa to proces tworzenia struktur organizacyjnych i procedur, które umożliwiają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji na co dzień. Dobrze zaprojektowany model operacyjny gwarantuje, że działania związane z bezpieczeństwem są realizowane w sposób systematyczny i zgodny z najlepszymi praktykami, co znacząco zwiększa odporność organizacji na incydenty bezpieczeństwa.

Dokonujemy oceny dojrzałości operacyjnej obszaru bezpieczeństwa, która pozwala zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się procesy i praktyki bezpieczeństwa w organizacji. Taka ocena dostarcza informacji zwrotnej na temat skuteczności obecnych działań oraz wskazują obszary wymagające poprawy lub dalszego rozwoju, co umożliwia celowe inwestowanie w bezpieczeństwo.

Static Application Security Testing (SAST)

Static Application Security Testing (SAST) allows scanning the source code of an application to identify vulnerabilities within the code itself. SAST enables early detection of potential security issues, saving time and resources by addressing problems before the application is deployed. This proactive approach enhances business security and reduces the risk of breaches.

Dynamic Application Security Testing (DAST)

Designing operational security models involves creating organizational structures and procedures for the effective day-to-day management of information security. A well-designed operational model ensures that security-related activities are conducted systematically and in accordance with best practices, significantly increasing the organization’s resilience to security incidents.

Penetration Testing

We assess the operational maturity of the security area to understand the current stage of development of security processes and practices within the organization. This assessment provides feedback on the effectiveness of existing actions and highlights areas needing improvement or further development, enabling targeted investment in security.

Contact Us!

If you have any questions, get in touch with us.
We will respond as quickly as possible!

Bolesław Michalski

Business developement

SEDIVIO SA

ul. Okopowa 47/23

01-059 Warsaw

Contact Us!

If you have any questions, get in touch with us. We will respond as quickly as possible!

    Privacy Policy

    Click here to read SEDIVIO’s Privacy Policy.