Wzrost zysku o 110% rok do roku. Przeczytaj raport SEDIVIO SA za III kwartał 2023 roku!

III kwartał 2023 roku przyniósł SEDIVIO SA kolejne dobre wyniki: wzrost przychodów i zysku netto.

Z opublikowanego raportu wynika, że zysk netto naszej spółki wzrósł o niemal 110% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, a przychody – o 12%. Oznacza to poprawę jakości wyniku, a więc wyższą marżę zysku netto, która wzrosła z poziomu 15% do poziomu 26%.

Takie dynamiczne wzrosty pozwalają nam na rozwój i realizację naszych celów. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał rozwijanych przez nas rozwiązań, zdecydowaliśmy się na emisję akcji serii C. Skąd ta decyzja? Chcąc zwiększyć szanse na komercyjny sukces narzędzia Cyrima, konieczne jest planowe zakończenie prac projektowych nad systemem. Umożliwi to wejście na rynek w czasie, kiedy potrzeby klientów będą największe.

Cały raport dostępny jest do pobrania poniżej:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO SA („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl.

Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl.

Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.