Ruszyły zapisy na akcje SEDIVIO SA!

26 października w związku z ofertą publiczną nowych akcji opublikowaliśmy Dokument Ofertowy. Dziś wystartował pierwszy termin zapisów na akcje. Planujemy pozyskać z oferty ok. 4,4 mln zł (brutto), nie więcej jednak niż równowartość 1 mln euro. Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na rozwój i komercjalizację naszego autorskiego systemu z obszaru cyberbezpieczeństwa o nazwie Cyrima. Oceniamy, że produkt ten ma olbrzymi potencjał komercjalizacji w skali globalnej. Ogłoszona we czwartek cena emisyjna akcji SEDIVIO SA wynosi 10,00 zł.

Od 2018 roku, kiedy w życie wprowadzone zostały wymagania RODO, na rynku pojawia się coraz więcej aktów prawnych nakładających kolejne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania (np. NIS2, DORA). Wiele z nich dotyczy sposobu, w jaki firma powinna zarządzać projektami i zmianami – autorski system stworzony przez SEDIVIO SA pozwala zaadresować te wymagania.

Planujemy skalować projekt i pozyskać pierwszych klientów dla Cyrimy z rynków zagranicznych (w ramach UE). Celem jest pozyskanie do końca 2025 roku min. 200 klientów dla systemu Cyrima, z czego około 50% spoza rynku polskiego. Planujemy dalej rozwijać produkt tak, by odpowiadał zmieniającym się warunkom rynkowym i legislacyjnym.

Model sprzedaży Cyrimy zakłada uzależnienie liczby sprzedawanych licencji od ilości faktycznych użytkowników, co oznacza, że przychody SEDIVIO SA z tytułu sprzedaży do klientów instytucjonalnych, zatrudniających większą liczbę pracowników powinny być istotnie większe od tych realizowanych dla podmiotów z sektora małych i średnich podmiotów.

Dynamiczne wzrosty przychodów

Rozwój produktu był możliwy dzięki dynamicznym wzrostom przychodów z podstawowej działalności naszej spółki, jaką jest świadczenie usług opartych o dostarczanie specjalistów IT na potrzeby projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia. Spółka świadczy te usługi głównie na potrzeby podmiotów z sektora publicznego, przede wszystkim rządowego Centrum e-Zdrowia. Z tego źródła pochodzi około 80% przychodów SEDIVIO SA, które w 2022 roku przekroczyły 11,5 miliona złotych.

Trwają zapisy na akcje

Aby zwiększyć szanse na komercyjny sukces narzędzia Cyrima, konieczne jest planowe zakończenie prac projektowych nad systemem, które umożliwi wejście na rynek w czasie, kiedy potrzeby klientów będą największe.

Do tej pory pokrywaliśmy koszty prac projektowych głównie ze środków własnych generowanych z bieżącej działalności operacyjnej.

Zdecydowaliśmy się na emisję akcji, której głównym celem jest przyspieszenie rozwoju oprogramowania Cyrima oraz usług z nim powiązanych (na ten cel planujemy przeznaczyć ok. 3.500.000 zł), a także finansowanie rozwoju naszej podstawowej działalności (tu planujemy przeznaczyć ok. 533.000 zł). W naszej ocenie emisja pozwoli na pokrycie kosztów poniesionych do etapu osiągnięcia pierwszej wersji systemu Cyrima przeznaczonej do komercjalizacji (na przestrzeni ostatniego roku koszty rozwojowe systemu wynosiły średnio 177 300 zł miesięcznie).

26 października 2023 roku opublikowaliśmy Dokument Ofertowy, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie, który można przeczytać na naszej stronie internetowej relacji inwestorskich.

Cena emisyjna akcji wynosi 10,00 zł.

Zapisy na akcje trwają od 3 do 13 listopada 2023 r.

Pierwszy termin składania zapisów przypada na 3-8 listopada 2023 r. i związany jest z preferencją przydziału akcji (polegającą na “kto pierwszy złoży zapis”) inwestorom, którzy złożą i opłaca zapisy wyżej wskazanych datach. Drugi termin przyjmowania zapisów przypadnie w dniach 9-13 listopada 2023 r. Zapisy złożone w tych dniach nie zostaną objęte preferencją przydziału, a w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji. SEDIVIO planuje przydział akcji na 15 listopada 2023 r. Jeżeli w pierwszym terminie objęte zostaną wszystkie oferowane akcje tj. 366.666 sztuk, termin przyjmowania zapisów ulegnie odpowiednio skróceniu.

Zapisy na akcje przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora Oferty DM BOŚ SA.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO SA („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki. Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.