Jesteśmy w segmencie NewConnect Focus

SEDIVIO SA jest spółką zaklasyfikowaną do segmentu NewConnect Focus, w którym znajdują się spółki spełniające określone kryteria między innymi w zakresie dynamiki przychodów. Dowiedz się więcej!

Segmenty rynku NewConnect mają na celu zwiększenie transparentności oraz ułatwienie inwestorom oceny kondycji finansowej spółek, co pozwala lepiej zrozumieć związane z nimi ryzyko finansowe.

Spółki, które znajdują się w segmencie NC Focus, muszą spełnić co najmniej 5 z następujących warunków:

 • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;

 • wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;

 • wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;

 • stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);

 • wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;

 • dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;

 • dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki te muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;

 • średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;

 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;

 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;

 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.

 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASOani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Więcej informacji tutaj.