Zmiana stanu posiadania SEDIVIO S.A. ESPI 1/2024

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 2 stycznia 2024 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Ductor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _”Akcjonariusz”_ sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm._ o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki doszło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło
na skutek dokonania w dniu 21 grudnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany Statutu Spółki
i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.