Zmiana stanu posiadania ESPI 3/2024

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Korola Bytner [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.] o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki doszło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.