Zmiana stanu posiadania ESPI 15/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Barczewscy Fundacja Rodzinna [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.] o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, doszło do zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz udziału w kapitale zakładowym Akcjonariusza w drodze darowizny.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.


Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
Karol Matczak – Członek Zarządu