Zmiana adresu siedziby Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zmiana adresu siedziby Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 17 września 2020 roku wpisu zmiany adresu siedziby Emitenta związanej z podjętą przez Zarząd Emitenta w dniu 27 lipca 2020 roku uchwałą Zarządu.

Dotychczasowy adres siedziby Emitenta był następujący:ul. Okopowa, nr 47, 01-059 Warszawa.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu od momentu powzięcia uchwały nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:ul. Okopowa, nr 47, lok. 23, 01-059 Warszawa.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu