Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od pana Ryszarda Zawieruszyńskiego _”Akcjonariusza”_, który na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 19 lutego 2021 roku zawiadomił Spółkę o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.