Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Barczewskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% w wyniku transakcji kupna łącznie 88.215 akcji Spółki, zawartych w dniu 4 grudnia 2019 roku na rynku NewConnect..

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.