Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki EC2 S.A.

Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 4 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w
trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% w wyniku transakcji kupna łącznie 30.558 akcji Spółki, zawartych w dniu 3 lutego 2020 roku na rynku NewConnect.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.