Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółk

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od pana Karola Bytnera _”Akcjonariusza”_, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 30 kwietnia 2021 roku zawiadomił Spółkę o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.