Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Barczewskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 20 % w wyniku transakcji kupna łącznie 10.993 akcji Spółki, zawartych w dniu 6, 9 i 10 listopada 2020 roku na rynku NewConnect.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.