Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd EC2 S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Barczewskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 15% w wyniku transakcji kupna łącznie 87.750 akcji Spółki, zawartych w dniu 5 sierpnia 2020 roku na rynku NewConnect.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, Zawiadamiający w dniu 5 sierpnia 2020 roku nabył 87.750 akcji Spółki w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. Przed ww. transakcjami Zawiadamiający posiadał 349.824 akcji Spółki stanowiących 13,05 % w kapitale zakładowym Spółki i stanowiących 13,05 % ogólnej liczby głosów. Po ww. transakcjach Zawiadamiający posiada 437.574 akcji Spółki, stanowiących 16,33 % w kapitale zakładowym Spółki i stanowiących 16,33 % ogólnej liczby głosów.