Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – w zakresie części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – w zakresie części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 4 października 2021 roku informuje o zawarciu umowy ramowej _dalej „Umowa ramowa”_ pomiędzy Polską Agencję Żeglugi Powietrznej _dalej „Zamawiający”_ a Spółką oraz pozostałymi czterema podmiotami _zwanymi dalej łącznie ze Spółką „Wykonawcami”_ na zapewnienie specjalistów IT na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014‐2020 r _dalej „Projekt”_ dla części Zamówienia nr 1.

Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielania przez Zamawiającego i realizacji przez Wykonawców zamówień jednostkowych na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby Projektu. Udzielanie i realizacja zamówień jednostkowych do Umowy ramowej dokonywane będzie na podstawie umów wykonawczych.

Zamawiający może udzielać Wykonawcom zamówień do łącznej kwoty 6.044.220,00 zł brutto. Umowa ramowa obowiązuje do dnia 31.08.2023 roku lub do wyczerpania łącznego wynagrodzenia.

Pozostałe postanowienia Umowy ramowej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.

O zawarciu umów wykonawczych do Umowy ramowej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.