Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 11/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje, że w dniu 10 maja 2024 r. doszło do zawarcia przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Centrala z siedzibą w Warszawie [„Zamawiający”] umowy ramowej, której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia merytorycznego do zarządzania oprogramowaniem wytworzonym na potrzeby NFZ [„Umowa”]. Umowa została zawarta w trybie prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią Umowy, Emitent zobowiązał się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług wsparcia merytorycznego do zarządzania oprogramowaniem wytworzonym na potrzeby NFZ, będącego uprzednio w posiadaniu Zamawiającego, w liczbie 600 rbh [roboczogodzin], która będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do momentu wykorzystania zakontraktowanych roboczogodzin.

Umowa przewiduje, że łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy należne Emitentowi nie przekroczy kwoty 132.840,00 zł brutto [słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł brutto 00/100]. Z uwagi na ramowy charakter Umowy liczba zleconych roboczogodzin przez Zamawiającego może być mniejsza niż 600. Wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę usługi wsparcia merytorycznego wynosi 221,40 zł brutto [słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł brutto 40/100]. Zamawiający zobowiązał się względem Emitenta do zamówienia co najmniej 150 roboczogodzin z puli 600.

Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, każdorazowo po upływie kwartału kalendarzowego, a jego rzeczywista wysokość będzie stanowiła równowartość iloczynu ceny 1 roboczogodziny wsparcia merytorycznego oraz liczby zrealizowanych przez Emitenta roboczogodzin wsparcia.

Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta m.in. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy w zakresie zapewnienia personelu kluczowego do realizacji Umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którymi może zostać obciążony Emitent, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy 50% łącznego maksymalnego wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. W Umowie zastrzeżono, niezależnie od kar umownych, prawo Zmawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją jego szkód.

Umowa przewiduje okoliczności stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie przez Emitenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi istotny krok w rozwoju Spółki i świadczy w ocenie Zarządu Emitenta o gotowości Spółki do realizacji najbardziej wymagających zadań w zakresie zamówień publicznych. Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi przejaw realizacji strategii Emitenta, jaką jest obsługa zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia, co w konsekwencji może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.