Zawarcie umowy świadczenia usług utrzymania i rozwoju aplikacji ESPI 7/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2022 z dnia 12 września 2022 r., a także raportu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 4 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. doszło do zawarcia z Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [„Seris”, „Zamawiający” lub „Klient”] umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta usług serwisu i utrzymania aplikacji [„Umowa”] służącej do wykonywania grafików czasu pracy lub świadczenia usług przez pracowników Zamawiającego i spółek powiązanych z Zamawiającym oraz wyliczania wynagrodzenia pracowników i kosztów dla potrzeb fakturowania klientów rozbudowanej o moduł służący do generowania obsługi Księgi Realizacji Umowy [„Aplikacja”].

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie w czasie pracy Emitenta gotowości do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu Aplikacji _HelpDesk_, rozwoju Aplikacji _prace aktualizacyjne_ oraz aktualizacji dokumentacji i instrukcji użytkownika w przypadku zmian w Aplikacji. Strony przewidziały w Umowie możliwość świadczenia przez Emitenta dodatkowych usług, za odrębnym wynagrodzeniem.

Z tytułu wykonywania Umowy Emitentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie składające się z ryczałtu obejmującego określoną w Umowie liczbę godzin świadczenia usług oraz wynagrodzenia opartego o stawkę godzinową, w przypadku przekroczenia przez Emitenta czasu pracy ponad umówiony ryczałt. Strony ustaliły, że łączna wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi tytułem wykonania przedmiotu Umowy nie będzie wyższa niż 633.600,00 zł.

Zamawiającemu na podstawie Umowy przysługuje prawo wyłączności w zakresie rozwiązań zastosowanych w ramach Umowy, a tym samym bez zgody Zamawiającego, zabronione jest wykorzystywanie przez Emitenta koncepcji technicznych, organizacyjnych, rozwiązań programowych i systemowych wykorzystanych w przedmiocie Umowy oraz oferowanie przez Emitenta osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.

Emitent na podstawie Umowy udzielił Klientowi gwarancji w zakresie usunięcia błędów Aplikacji, na zasadach szczegółowo określonych w Umowie.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 stycznia 2025 r. i weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r. Stronom przysługuje możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie.

Pozostałe warunki wykonania Umowy, w szczególności postanowienia regulujące kwestię kar umownych oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w toku wykonania Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.