Zawarcie umowy ramowej z Centrum e-Zdrowia w obszarze utrzymania systemów informatycznych

Zarząd SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI z dnia 3 kwietnia 2023 roku informującego o zawarciu umowy ramowej z Centrum e-Zdrowia, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 kwietnia 2023 roku pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa – Centrum e-Zdrowia _dalej „Zamawiający”, „Centrum e-Zdrowia”_ kolejnej umowy ramowej _dalej: „Umowa”_, w związku z wyborem oferty Emitenta na realizację części zamówienia publicznego w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Zawarcie Umów Ramowych na „Świadczenie usług z zakresu wsparcia informatycznego Centrum e- Zdrowia” nr WRZ.270.255.2022 _dalej „Postępowanie_. Umowa została zawarta dla III części Postępowania „Obszar Eksploatacja” _dalej „część III Postępowania”_. Umowa jest ostatnią z umów ramowych zawartych w związku z przeprowadzonym Postępowaniem

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dotyczących zamówień na świadczenie usług z zakresu wsparcia informatycznego Centrum e-Zdrowia – Obszar Eksploatacja oraz świadczenia usług z zakresu wsparcia informatycznego Centrum e-Zdrowia przez działających za pośrednictwem Spółki specjalistów _dalej „Konsultanci”_ spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.

Usługi będą świadczone przez Emitenta na podstawie umów wykonawczych zawieranych z Zamawiającym na podstawie Umowy. Zawarcie umowy wykonawczej na realizację konkretnych usług nastąpi po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, spośród ofert złożonych przez wykonawców _w tym Emitenta_ z którymi Zamawiający zawarł umowy ramowe w wyniku przeprowadzonego Postępowania. Umowy wykonawcze będą zawierane przez Zamawiającego przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Wynagrodzenie Emitenta należne z tytułu realizacji usług na rzecz Zamawiającego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej, przy czym Zamawiający może zaciągnąć łącznie względem wszystkich wykonawców _w tym Emitenta_, z którymi zawarł umowy ramowe w wyniku przeprowadzonej części III Postępowania, zobowiązania w wysokości 25.500.000,00 zł brutto. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Emitenta będzie suma wynagrodzenia za usługi świadczone przez Konsultantów, przy czym jednostką rozliczeniową będzie roboczogodzina pracy Konsultanta. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach szczegółowo określonych w Umowie, przy czym zmiana nie może przekroczyć łącznie 20% stawki roboczogodziny Konsultanta podanej przez Spółkę odpowiednio na potrzeby zawarcia Umowy lub danej umowy wykonawczej

Umowy wykonawcze mogą być zawierane przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania ww. maksymalnej kwoty zobowiązań jakie może zaciągnąć Zamawiający, przy czym termin świadczenia usługi na podstawie zawartej umowy wykonawczej może wykraczać poza ww. termin. Wyczerpanie ww. maksymalnej kwoty zobowiązań jakie może zaciągnąć Zamawiający będzie skutkować wygaśnięciem Umowy.

Zamawiający zastrzegł sobie również prawo do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności szczegółowo określonych w Umowie.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy z Centrum e-Zdrowia, stanowi wyraz konsekwentnej realizacji postanowień strategii rozwoju Spółki w obszarze utrzymania systemów informatycznych , a ponadto może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.