Zawarcie umów ramowych z Centrum Cyberbezpieczeństwa

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku _dot. wyboru oferty Sedivio S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Cyberbezpieczeństwa_ informuje o zawarciu pomiędzy Spółką a Centrum Cyberbezpieczeństwa _dalej „Zamawiający”_ dwóch umów ramowych _dalej łącznie „Umowy”, a każda z osoba „Umowa”_ w związku z częściowym wyborem oferty Emitenta w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT w celu realizacji zadań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, bezpieczeństwem systemów informatycznych przez udostępnionych przez Wykonawcę Konsultantów” _numer postępowania: ZP/CC/3/2022_ _dalej „Postępowanie”_. Jedna Umowa została zawarta dla części nr 3 Postępowania: „Koordynacja zadań i zespołów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych” _dalej „Umowa dot. części 3 postępowania”_, a druga Umowa została zawarta dla części 5 Postępowania: „Realizacja zadań utrzymania i rozwoju systemów informatycznych” _dalej „Umowa dot. części 5 postępowania”_.
Przedmiotem Umów jest określenie warunków udzielania i realizacji poszczególnych zamówień na świadczenie usług objętych przedmiotem Postępowania w zakresie w jakim dokonano wyboru oferty Emitenta w toku Postępowania, tj. odpowiednio części 3 oraz części 5 Postępowania.
Usługi będą świadczone przez Emitenta na podstawie umów wykonawczych zawieranych z Zamawiającym na podstawie zawartych Umów. Zawarcie umowy wykonawczej na realizację konkretnych usług nastąpi po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, spośród ofert złożonych przez wykonawców _w tym Emitenta_ z którymi Zamawiający zawarł umowy ramowe w wyniku przeprowadzonego Postępowania. Umowy wykonawcze będą zawierane przez Zamawiającego przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowach i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.
Odmowa zawarcia umowy wykonawczej przez Emitenta, w przypadku, w którym Zamawiający dokonał wybory Emitenta dla realizacji usług, obarczona jest karą umowną.
Wynagrodzenie Emitenta należne z tytułu realizacji usług na rzecz Zamawiającego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej, przy czym Zamawiający może zaciągnąć łącznie względem wszystkich wykonawców _w tym Emitenta_, z którymi zawarł umowy ramowe w wyniku przeprowadzonego Postępowania, zobowiązania w następującej wysokości:
1. dla Umowy dot. części 3 postępowania: 1.638.547,20 zł netto, tj. 2.015.413,05 zł brutto,
2. dla Umowy dot. części 5 postępowania 32.655.447,00 zł netto, tj. 40.166.199,81 zł brutto.
Zamawiający gwarantuje łącznie wszystkim wykonawcom, realizację zamówienia na poziomie nie niższym niż 50% wskazanych powyżej kwot zobowiązań.
Umowy zostały zawarte na okres 24 miesięcy od dnia ich zawarcia lub do wyczerpania ww. kwot zobowiązań jakie może zaciągnąć Zamawiający. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Emitenta, obarczone jest karą umowną.
W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia danej Umowy przez Zamawiającego, Emitent zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zakresowi wykonanych do dnia rozwiązania Umowy prac, o ile wykonany zakres prac będzie miał dla Zamawiającego znaczenie.
Zawarcie Umów może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.