Zawarcie umów przedwstępnych objęcia akcji ESPI 5/2024

Zarząd Sedivio S.A. _”Spółka”_ informuje, że w wyniku prowadzonych od dnia 8 grudnia 2023 roku negocjacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi objęciem akcji Spółki, które Spółka zamierzała wyemitować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd Spółki w granicach upoważnienia przyznanego mocą Statutu Spółki _kapitał docelowy_, Spółka zawarła z 3 inwestorami – osobami fizycznymi lub prawnymi, innymi niż inwestorzy kwalifikowani, przedwstępne umowy objęcia łącznie 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Dodatkowo, w wyniku negocjacji Spółka zidentyfikowała jednego inwestora, który złożył niewiążącą deklarację objęcia 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

W związku z wynikami powyższych negocjacji, w dniu 10 stycznia 2024 roku:
1_ Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz na cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 10,00 zł za każdą akcję; oraz
2_ Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 289.499,60 zł do kwoty nie niższej niż 289.499,70 zł i nie wyższej niż 304.499,60 zł to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednostkowa cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 10,00 zł. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana na kapitał zapasowy.
Podwyższenie kapitału zostało dokonane w granicach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego mocą § 10a Statutu Spółki.
Oferta akcji serii D skierowana jest do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, do oferty publicznej akcji serii D nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego.
Spółka zakłada, że zawarcie umów objęcia akcji, w tym w wykonaniu zawartych z inwestorami przedwstępnych umów objęcia akcji nastąpi do dnia 29 lutego 2024 roku.