Zakończenie subskrypcji akcji serii C SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii C (dalej: „Akcje Serii C”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Emisja Akcji Serii C nie doszła do skutku.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi. Subskrypcja mogła być prowadzona w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 29 grudnia 2022 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

Subskrypcja prywatna Akcji Serii C miała objąć nie mniej niż 15.000 i nie więcej niż 277.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy w związku z faktem, że nie doszło do zaoferowania Akcji Serii C żadnemu inwestorowi, a tym samym subskrypcja Akcji Serii C nie została przeprowadzona.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii C wyniosły 500,00 zł (pięćset złotych), w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 500 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty przygotowania dokumentacji na potrzeby emisji Akcji Serii C zostały ujęte w bieżących kosztach obsługi prawnej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu