Zakończenie subskrypcji akcji serii B SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zakończenie subskrypcji akcji serii B SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii B (dalej: „Akcje Serii B”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. (dawniej EC2 S.A.) z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 stycznia 2022 roku
Data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2022 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii B skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii B obejmowała nie mniej niż 26.800 i nie więcej niż 402.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii B nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii B zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii B zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 125.000 Akcji Serii B.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii B były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 8,00 zł (osiem złotych) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii B zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki. Do objęcia Akcji Serii B nie doszło w drodze potrącenia.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy. Akcje Serii B zostały objęte za wkład pieniężny w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii B zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 11 (jedenastu) inwestorom, w tym 3 osobom prawnym i 8 osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 1 umowę objęcia Akcji Serii B.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii B zostały zawarte z 1 inwestorem, z którymi zawarto łącznie 1 umowę objęcia Akcji Serii B.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii B wyniosły 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.000,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu