Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – część II

Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – część II

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 20 września 2021 roku _dot. wyboru oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej_ oraz raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 4 października 2021 roku _dot. wyboru oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – część I_, informuje o wyborze oferty Spółki przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej _dalej „Zamawiający”_ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014‐2020 r. _sprawa nr 75/PAŻP/2021/AZP_ _dalej „Zamówienie”_ dla części Zamówienia nr 2. Łączna wartość oferty złożonej przez Spółkę dla części Zamówienia nr 2 wynosi 3.837.600 zł brutto. Część Zamówienia nr 2 może być realizowana przez Emitenta i przez pozostałe trzy podmioty wybrane w ww. postępowaniu, jednak oferta Emitenta znalazła się na I miejscu z prawie 20% przewagą punktową nad pozostałymi ofertami.

Podjęcie ww. działań przez Emitenta stanowi wyraz realizacji strategii Emitenta w zakresie umocnienia pozycji Emitenta jako partnera pierwszego wyboru w realizacji projektów ogólnopolskich oraz większego zaangażowania w projekty publiczne.

O zawarciu umowy na przedmiotowe Zamówienie dla części nr 2, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR