Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa po-boru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 10 _dotychczasowy pkt 10 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 11_.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następu-jący porządek obrad:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2021,
8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku,
10/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru do-tychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.