Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku

Zarząd Emitenta EC2 S.A. _”Emitent”_ niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku _dalej „ZWZ”_, na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta.

Nowy porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku;
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok;
6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2019;
8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej;
11/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.