Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki SEDIVIO Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 10 (dotychczasowy pkt 10 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 11).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2021,

8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,

9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku,

10/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa po-boru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu