Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółk

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie _00-491 Warszawa_, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6 _dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 7_.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:
1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia;
7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.