Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10., następującego punktu obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6 (dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 7).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie jest następujący:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej przyjęcia;

7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu