Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ESPI 6/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z 5 stycznia 2024 roku, informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku, mocą uchwały Nr 56/2024, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki.

Na mocy powyższej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda:
1_ 125.000 _sto dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji serii B,
2_ 89.996 _osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć_ akcji serii C.