Warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW ESPI 2/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 5 stycznia 2024 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ dokonał warunkowej rejestracji 89.996 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN _”Akcje serii C”_, pod warunkiem wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”ASO”_, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLEC20000010.
Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania Akcji serii C w ASO, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w ASO.