Uzupełnienie raportu o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy Spółki

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku dotyczącego wpłynięcia zawiadomienia od akcjonariusza Karola Matczaka oraz Doroty Matczak _”Zawiadamiający”_ złożonego w trybie art. art. 87 ust. 1 pkt. 5_ i 6_ w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w związku z tym, że do ww. raportu dołączono zawiadomienie przesłane przez Zawiadamiającego, które nie było kompletne, Emitent publikuje ponownie pełną treść Zawiadomienia, która została przekazana ponownie przez Zawiadamiającego.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.