Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku, w związku z prowadzoną ofertą publiczną nie więcej niż 366.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C _”Akcje Oferowane”_ Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na kwotę 10 _słownie: dziesięć złotych_ za jedną akcję.

Zarząd Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_.

W związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Spółka opublikowała suplement nr 1 do dokumentu ofertowego sporządzonego na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o publikacji którego Emitent informował raportem bieżącym nr 16/202 z dnia 26 października 2023 roku.