Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 12/2020 niniejszym informuje, o spełnieniu się warunku powołania członka Rady Nadzorczej w związku z dokonaniem w dniu 17 września 2020 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki obejmującej zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym w dniu 18 września 2020 roku skuteczna stała się uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku powołująca pana Mariusza Mireckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy pana Mariusza Mireckiego, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu