Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i kapitału docelowego – EBI 15/2023

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (21 grudnia 2023 roku) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta dokonanych mocą uchwał z dnia 25 września 2023 roku w sprawie:

1) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (Uchwała nr 4);
2) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części (Uchwała nr 5)
3) zmiany Statutu Spółki (Uchwała nr 6).
Zmiany wynikające z powyższych uchwał obejmują w szczególności:
1) podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty z kwoty 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 289.499,60 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), tj. o kwotę 8.999,60 w drodze emisji 89996 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
2) udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Poniżej przedstawiamy uchwalone i zarejestrowane zmiany Statutu:
1) Zmiana § 10 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
b. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.
Nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 280.500,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 10/100) i nie więcej niż 322.575 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) dzieli się na:
1) 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
2) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
3) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 366.666 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do nie większego niż 366.666 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
2) dodanie § 10a

Nowe brzmienie:
§ 10a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 25 września 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. Cenę emisyjną akcji ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, lecz nie będzie ona niższa niż cena emisyjna ustalona w ofercie akcji serii B.
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji:
2) podejmowanie uchwal oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w spawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3) zmiana § 13 ust. 4
Poprzednie brzmienie:
„4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.:
Nowe brzmienie:
„4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza może wskazać Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.”;
4) zmiana § 19
Poprzednie brzmienie:
㤠19
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.”:
Nowe brzmienie
㤠19
1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.
2. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.”.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst ujednolicony Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu