Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 22 grudnia 2021 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 22 grudnia 2021 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Poprzednia treść §1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
㤠1
1. Firma Spółki brzmi EC2 spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: EC2 S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji § 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
㤠1
1. Firma Spółki brzmi SEDIVIO spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: SEDIVIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu