Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 1 lipca 2022 roku wpisu zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. (dawniej EC2 S.A.) z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, w wyniku rejestracji zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 12.500,00 zł tj. z kwoty 268.000,00 zł do kwoty 280.500,00 zł.

Poprzednia treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

§ 10.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 1, Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 10.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
a. 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
b. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Wiceprezes Zarządu