Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spólka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 17 września 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Poprzednia treść §22 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu