Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki EBI 9/2023

 Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 sierpnia 2022 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 roku uchwałą nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym doszło do rejestracji: zmiany § 22 ust. 4 oraz § 25 ust. 3 Statutu zmiany oraz dodania ust. 3-5 w § 29 Statutu Spółki:

1. zmiana § 22 ust. 4 Statutu Spółki

poprzednie brzmienie §22 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

nowe brzmienie §22 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inne osoby w skład Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

2. zmiana § 25 ust. 3 Statutu Spółki

poprzednie brzmienie §25 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

nowe brzmienie §25 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.”

3. dodanie ust. 3 § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Przepisów art. 3801 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 382 § 31 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

4. dodanie ust. 4 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

5. dodanie ust. 5 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), zgodnie z art. 382 1 §1 Kodeksu spółek handlowych, jednakże maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie może przekroczyć kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pyrdoł – Członek Zarządu
  • Karol Matczak – Członek Zarządu