Realizacja Strategii Spółki na lata 2020-2021

Realizacja Strategii Spółki na lata 2020-2021

Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przedstawia do wiadomości publicznej Raport z Realizacji Strategii Spółki na lata 2020-2021, która to strategia została opublikowana raportem bieżącym ESPI nr 9/2020 w dniu 24 czerwca 2020 roku. Raport omawia kluczowe zdarzenia na drodze do realizacji celów przyjętych w strategii, tj. wejście na rynki zagraniczne, wspieranie innowacyjności, rozwój własnego produktu do zarządzania projektami IT oraz uzyskanie pozycji zaufanego partnera w projektach ogólnokrajowych. Cele te udało się osiągnąć poprzez inicjatywy takie, jak, odpowiednio, stworzenie konsorcjum polskich software house’ów Polandevs, utworzenie akceleratora i inkubatora start-upów medycznych TECH MED HOUSE w formie spółki zależnej _Tech Med House Sp. z o. o._, rozwój i optymalizację produktu ScrumEASY, a także zwiększenie z jednego do trzech liczby partnerów, dzięki którym spółka EC2 S.A. jest wybierana jako zaufany partner pierwszego wyboru w projektach publicznych oraz ogłaszany niedawno wybór oferty spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej