Publikacja dokumentu ofertowego w związku z ofertą akcji serii C SEDIVIO S.A. (PLEC20000010)

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 26 października 2023 roku, Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej dokument ofertowy w związku z ofertą publiczną akcji serii C _”Dokument Ofertowy”_.

Dokument Ofertowy został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 366.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda _”Akcje Oferowane”_.

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w oparciu o upoważnienie udzielone w Uchwale Emisyjnej. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego – w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
Cena misyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

Jednocześnie Zarząd przyjął następujący harmonogram przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych:
1_ 26.10.2023 – publikacja Dokumentu Ofertowego
2_ 30-31.10.2023 – road show
3_ 2.11.2023 – ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych
4_ 3-8.11.2023 – pierwszy termin składania zapisów na Akcje Oferowane
5_ 9-13.11.2023 – drugi termin składania zapisów na Akcje Oferowane
6_ 15.11.2023 – przydział Akcji Oferowanych.