Przyjęcie strategii rozwoju Sedivio S.A. na lata 2024 – 2025

Przyjęcie strategii rozwoju Sedivio S.A. na lata 2024 – 2025

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025.

Główne cele strategiczne związane są z rozwojem Spółki obejmują:
1. podjęcie działań mających na celu osiąganie, w okresie objętym strategią, znacznej części rocznych przychodów ze sprzedaży SEDIVIO S.A. _min. 15%_ z tytułu działalności Spółki w zakresie cyberbezpieczeństwa – a także wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży z ww. obszaru o ponad 40% rocznie;.
2. uzyskanie do końca 2025 roku pierwszych przychodów ze sprzedaży usług opartych o wdrażanie rozwiązań bazujących na AI. Dostrzegamy potencjał zarówno w oferowaniu tego rodzaju usług nowym klientom, jak i w oferowaniu ich klientom obecnym;
3. dalsze zwiększanie przychodów z podstawowej działalności Spółki, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. W wyniku tego zakładamy tempo wzrostu przychodów na dwucyfrowym poziomie.

Szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu „SEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025.”, stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2024 – 2025 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej Sedivio S.A., a tym samym na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.