Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 – 2023

Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 – 2023

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2023.
Główne cele strategiczne związane są z rozwojem Spółki w zakresie know-how z dziedziny cyberbezpieczeństwa _stworzeniem produktu, który jest odpowiedzią na kluczowe problemy dużych firm oraz zbudowanie sieci partnerów, których Spółka wyposaży w narzędzie do obsługi znacznie większej liczby klientów_. Ponadto Spółka planuje pozyskać kompetencje w obszarze finansowym oraz nowych technologii _blockchain i sztuczna inteligencja_.
Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu „Strategia Rozwoju 2022-2023.”, stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.
W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2022 – 2023 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej EC2 S.A., a tym samym na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.