Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2020 – 2021

 Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 23 czerwca 2020 roku strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2021.

Główne cele strategiczne związane są z planami utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie zysków netto z realizacji projektów dla administracji publicznej przy jednoczesnym rozwoju Spółki w zakresie wprowadzenia nowych usług IT, produktów. Rozwój działalności związanej ze wsparciem dla startupów z branży e-zdrowia i stworzeniem silnej grupy software house’ów konkurencyjnej dla wielkich graczy stanowić ma uzupełnienie i rozszerzenie głównej działalności Spółki.

Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu „2020/2021 Strategia Rozwoju EC2 S.A.”, stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2020 – 2021 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej EC2 S.A., a tym samy na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.